Personvernerklæring

Personvernerklæring: Behandling av personopplysninger ved Kolstad Tannlegesenter AS

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Kolstad Tannlegesenter AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Jørgen Sandnes, Kolstad Tannlegesenter AS. Du kan kontakte oss på følgende:

Adresse: Postboks 9676, Saupstad – 7478 Trondheim

E-post: kontakt@kolstad-tannlegesenter.no

Telefon: 72581800

Organisasjonsnr.: 927 474 751

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

 

1.      Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og vår cookie policy her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

 

2.      Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til spesialistbehandling, ved innkreving av honorar gjennom faktureringstjenester, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

A2N Digitalbyrå:
Innsamlingsgrunnlag: Leverandør av vår nettside.
Type opplysninger: videreformidler informasjon/data som kommer inn via skjema på nettsiden (navn, telefon nummer, mail).

Thevenin Data:
Innsamlingsrunnlag: Service og support på våre fysiske dataløsninger i kontorlokalene
Type opplysninger: I utgangspunktet har de ingen tilgang til personopplysninger, men kan måtte gis tilgang til journalsystemet for service, feilretting og gjenoppretting om nødvendig.

Dentica:
Innsamlingsgrunnlag: Leverandør av digitalt journalsystem for tannklinikker
Type opplysninger: I utgangspunktet har de ingen tilgang til personopplysninger, men kan måtte gis tilgang til journalsystemet for service, feilretting og gjenoppretting om nødvendig.

HELFO:
Innsamlingsgrunnlag: Økonomisk stønad til pasient for tannbehandling.
Type opplysninger: diagnoser som ligger til grunn for behandlingen og personopplysninger som navn, adresse og person nummer.

NAV:
Innsamlingsgrunnlag: Økonomisk stønad til pasient for tannbehandling.
Type opplysninger: diagnoser som ligger til grunn for behandlingen og personopplysninger som navn, adresse og person nummer.

St.Olavs hospital, Oris Dental, Colusseumklinikken, Sentral Dental, Tannlege Leif Henrik Borge Olsen AS:
Innsamlingsgrunnlag: Spesialistutredning og behandling
Type opplysninger: diagnoser, anamnes og personopplysninger (navn, adresse og person nummer)

Proteket, Tannteknikker Jørgensen og Aligntech/Invisalign
Innsamlingsgrunnlag: Fremstilling av tanntekniske arbeider
Type opplysninger: Nødvendig tannteknisk innformasjon for produksjon av tanntekniske arbeider (modeller, foto etc) og personnnavn

 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

3.      Lagringstid

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

 

4.      Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

 

5.      Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6.      Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.